SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

družbe PIKTRONIK d.o.o.

 

 

          PREAMBULA

 

V poslovnih odnosih, v katerih družba PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, (v nadaljevanju PIKTRONIK) nastopa kot naročnik v razmerju do pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju dobavitelj) v zvezi z odplačno dobavo blaga, izvedbo dela ali izvedbo storitev, veljajo predmetni splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju splošni pogoji).

 

I.       IZDAJA NALOGA IN NAROČILO

 

1.   Vsa naročila družbe PIKTRONIK so podana izključno na podlagi teh splošnih pogojev, ki zato predstavljajo neločljiv sestavni del vsake pogodbe med družbo PIKTRONIK in njenim dobaviteljem.

 

2.   Določbe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, so za družbo PIKTRONIK zavezujoče le v primeru, da družba PIKTRONIK njihovo veljavnost pisno pripozna.

 

3.   Morebitni dobaviteljevi splošni prodajni pogoji nimajo prednosti pred temi splošnimi pogoji, razen v kolikor je bilo izrecno pisno dogovorjeno drugače. Družba PIKTRONIK zlasti ni dolžna ugovarjati dobaviteljevim pogojem, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Opustitve takšnega ugovora v nobenem primeru ni mogoče tolmačiti kot soglasje ali pripoznavo. Sklicevanje družbe PIKTRONIK na dobaviteljevo ponudbeno dokumentacijo ne šteje kot pripoznava njegovih pogojev ali pravil.

 

4.   Naročila družbo PIKTRONIK zavezujejo le v primeru, da so bila dana na njenih lastnih obrazcih za naročilnico in da so pravilno podpisana. Ustna ali telefonska naročila in ustni dogovori ali spremembe so veljavni le, kadar jih družba PIKTRONIK pisno potrdi.

 

5.   Povpraševanja družbe PIKTRONIK niso nikdar zavezujoča in družbe PIKTRONIK zlasti ne zavezujejo k plačilu iz kakršnegakoli naslova. Za izdelavo ponudb ipd. družba PIKTRONIK ni dolžna povrniti nikakršnih stroškov.

 

6.   Ponudbe dobavitelja morajo vsebovati: ceno, cenovno enoto, valuto, dobavni rok, količino, količinsko enoto, namembni kraj. S podajo ponudbe dobavitelj jamči, da so z njegove strani izpolnjene vse predpostavke za uresničitev  ponujene dajatve ali storitve.

 

7.   V kolikor družba PIKTRONIK pred podajo naročila ni določila cene, je naročilo dano s pridržkom do naknadne odobritve ali zavrnitve cene s strani družbe PIKTRONIK.

 

8.   Za celotno ali delno predajo naročil družbe PIKTRONIK v izvedbo tretjim osebam je potrebno izrecno predhodno pisno soglasje družbe PIKTRONIK.

 

9.   Dobavitelj odgovarja tudi za spoštovanje teh splošnih pogojev s strani svojih poddobaviteljev.

 

10. Družba PIKTRONIK je dolžna plačati dobavljeno blago in/ali storitve, ki so bile opravljene brez pisnega naročila ali pa je se dobavitelj pri njihovi izvedbi enostransko odmaknil od vsebine pogodbe le v primeru, da jih naknadno izrecno odobri. Na zahtevo družbe PIKTRONIK je dobavitelj dolžan takšne dobave in/ali storitve v primernem roku odstraniti, sicer jih je na dobaviteljeve stroške upravičena odstraniti družba PIKTRONIK sama.

 

11. Kadar je v okviru naročila naveden namen uporabe ali siceršnje okoliščine, v katerih se bo dobavljeno blago ali opravljena storitev uporabljala, postanejo te navedbe del sklenjene pogodbe. Dobavitelj prevzema odgovornost za to, da je dobavljeno blago ali opravljena storitev primerna in uporabna za navedeni namen.

 

12. Če družba PIKTRONIK naročilu priloži kosovnico za sestavo naročenega izdelka, jo je dobavitelj dolžan natančno upoštevati. Pri izpolnjevanju naročila sme uporabljati le materiale in komponente tistih proizvajalcev, ki jih družba PIKTRONIK izrecno pisno odobrila za uporabo v naročenem izdelku. Seznam vse komponent in materialov z navedbo odobrenih proizvajalcev in dobaviteljev je dostopna na spletnih straneh družbe PIKTRONIK, dobavitelju pa družba PIKTRONIK ob vsakem naročilu posreduje tudi povezavo do tega seznama. V kolikor seznam dobavitelju iz kateregakoli razloga ne bi bil dostopen, je o tem dolžan nemudoma obvestiti družbo PIKTRONIK in zahtevati posredovanje seznama, v nobenem primeru pa ne sme nadaljevati z izpolnjevanjem naročila, ne da bi predhodno preveril odobrene materiale, komponente in proizvajalce.

 

13. Dobavitelj je dolžan družbo PIKTRONIK vnaprej obvestiti o željenih spremembah materialov, komponent, proizvodnih postopkov in sestavnih delov ter družbo PIKTRONIK zaprositi za dovoljenje za uporabo le-teh. Družba PIKTRONIK si izrecno pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti takšne spremembe. Snovi, materiale komponente oz. postopke, ki jih predlaga kot zamenjavo, je dobavitelj dolžan predhodno predložiti v preverjanje družbi PIKTRONIK in jih sme pri izpolnjevanju naročila za vgradnjo v naročeni izdelek uporabiti šele po pridobitvi izrecnega pisnega potrdila družbe PIKTRONIK o njihovi ustreznosti.

 

Samovoljna sprememba je izrecno prepovedana. V kolikor dobavitelj takšno spremembo kljub vsemu izvede, neomejeno odgovarja za vse neugodne posledice, ki bi za družbo PIKTRONIK nastale zaradi te spremembe. Dobavitelj se prav tako zavezuje v vsakem izkazanem primeru samovoljne spremembe plačati družbi PIKTRONIK pogodbeno kazen v višini 10% vrednosti naročila. Tako dogovorjeni znesek predstavlja pogodbeno kazen za samo kršitev pogodbe in pripada družbi PIKTRONIK ne glede na to, ali je samovoljna sprememba resnično povzročila napako na dobavljenem proizvodu oz. je zaradi nje nastala posredna škoda, in ali je spremenjeni material, sestavni del ali proizvodni postopek enakovreden.

 

Družba PIKTRONIK si pridržuje tudi pravico zavrniti sprejem dobavljenega blaga, če je s strani dobavitelja prišlo do samovoljnih sprememb, in v tem primeru od pogodbe odstopiti. Dobavitelj ob takšnem odstopu od pogodbe nima pravice uveljavljati nobenih zahtevkov proti družbi PIKTRONIK: V preostalem smiselno veljajo določbe točke I. 9..

 

II.      POTRDITEV NAROČILA

 

1.   Naročila družbe PIKTRONIK je dobavitelj dolžan podpisana in požigosana vrniti na naslov družbe PIKTROIK v roku 3 delovnih dni. V kolikor dobavitelj ta rok zamudi se šteje, da je tudi on naročilo pravno zavezujoče sprejel.

 

2.   Naročilo je potrebno potrditi z navedbo cene in dobavnega roka. Kadar se potrditev naročila razlikuje od naročila (na primer glede cen, terminov ali specifikacij produkta), je potrebno razlike od naročila jasno označiti. Ne glede na to šteje pogodba za veljavno sklenjeno le v primeru, da družba PIKTRONIK s spremembami pisno soglaša. Molk v nobenem primeru ne šteje kot soglasje. Opravljene dobave in/ali storitve štejejo v vsakem primeru kot brezpogojen sprejem naročila oz. pogojev družbe PIKTRONIK, čeprav ne obstaja potrditev naročila ali pa se potrditev naročila razlikuje od naročila.

 

3.   V kolikor dobavitelj posreduje družbi PIKTRONIK predloge za tisk in/ali izvedbo, vzorce ali modele, predstavljajo ti glede svoje izvedbe in kvalitete podlago pogodbe, rezen če družba PIKTRONIK dobavitelju v roku 14 dni sporoči nasprotno, zlasti zahteve po spremembah.

 

4.   Kadar dobavitelj ne želi sprejeti naročila, je to dolžan družbi PIKTRONIK sporočiti v roku 3 dni po prejemu naročila. To obvestilo šteje za podano takrat, ko ga prejme družba PIKTRONIK. Dobavitelj odgovarja družbi PIKTRONIK za celotno škodo vključno z izgubljenim dobičkom, kadar je le-ta nastala zaradi kakršnekoli njegove opustitve te dolžnosti.

 

III.    CENE

 

1.   V naročilu navedene cene so fiksne in vključujejo vse davke, dajatve in dodatne stroške.

 

2.   Tako določene fiksne cene se ne morejo povečati zaradi dviga cen dela ali materiala in podobnih razlogov in veljajo franko namembni kraj vključno z embalažo. Kadar družba PIKTRONIK v izjemnih primerih na podlagi posebnega dogovora sama prevzame stroške transporta in pakiranja, je dolžan dobavitelj poskrbeti za najcenejšo dostavo. Kraj izpolnitve ostaja ne glede na to določbo nespremenjen.

 

3.   Cene in pogoji, ki niso določeni v naročilu družbe PIKTRONIK ampak so navedeni šele kasneje, so v vsakem primeru veljavni šele takrat, ko jih družba PIKTRONIK pisno sprejme. Stroški izterjave bremenijo dobavitelja.

 

IV.     DOBAVNI ROKI / DOBAVNI TERMINI

 

1.   Dobavitelj mora v vsakem primeru spoštovati dobavne roke oz. dobavne termine, ki so navedeni naročilu družbe PIKTRONIK, vsa naročila zato štejejo kot fiksni posli, pri tem pa mora blago v roku ali na dan, dogovorjen v naročilu, prispeti v določeni kraj izpolnitve. Družba PIKTRONIK dobave sprejema samo v običajnem delovnem času.

 

2.   Dobavitelj se zavezuje, da bo svoje sprejete obveznosti do družbe PIKTRONIK izpolnil v rokih, ki jih je določila družba PIKTRONIK. Dobavitelj se nadalje obvezuje tudi, da bo imel vselej na razpolago zadostne kapacitete potrebnih proizvodnih sredstev in da niti v primeru nepredvidenih dogodkov, kot na primer prekinitve obratovanja, proizvodnje ali dobave, gotovo ne bo prišlo do prekoračitve dobavnih terminov, ki jih je določila družba PIKTRONIK.

 

3.   V primeru, da dobavitelj iz kakršnihkoli razlogov ne bi mogel izpolniti obveznosti v dogovorjenih dobavnih terminih ali dobavnih rokih, je dolžan družbo PIKTRONIK o tem nemudoma dokazljivo pisno obvestiti, in sicer pravočasno, da bo slednja lahko ustrezno ukrepala.

 

4.   Dobave, ki se razlikujejo od naročila ali pa imajo napake, štejejo v vsakem primeru kot prepozne, tudi v primeru, da so bile opravljene v dogovorjenem roku ali terminu.

 

5.   Pri dobaviteljevi zamudi je družba PIKTRONIK upravičena od pogodbe takoj odstopiti ali pa dobavitelju postaviti dodatni rok in vztrajati pri izpolnitvi.

 

6.   Ne glede na ureditev pod točko 5. je dobavitelj v vsakem primeru dolžan družbi PIKTRONIK nadomestiti celotno prikrajšanje in negativne posledice, ki so ji nastale zaradi njegove zamude z dobavo, zlasti njene zaman prevzete stroške in dodatne finančne obremenitve.

 

7.   Družba PIKTRONIK je upravičena v primeru zamude z dobavo tudi brez dokazovanja nastale škode od dobavitelja zahtevati 5% celotne pogodbene vrednosti kot pogodbeno kazen za vsak začeti koledarski teden zamude. Družba PIKTRONIK si pridružuje pravico do uveljavljanja povrnitve morebitne škode, ki bi presegala tako določeno pogodbeno kazen.

 

Ta določba velja tudi v primeru, da je dobavitelj zamudil le z delom dobave in celo v primeru, da je družba PIKTRONIK brez pridržkov sprejela prepozno dobavo ali delno dobavo.

 

8.   Za primer prezgodnje dobave si družba PIKTRONIK pridržuje pravico zavrniti prevzem na stroške in nevarnost dobavitelja, plačilo svoje obveznosti pa opraviti skladno s prvotno dogovorjenim dobavnim terminom. Kadar so delne dobave izrecno izključene začne plačilni rok za vse delne dobave teči šele z dokončno dobavo celotnega naročila družbi pri PIKTRONIK oz. na namembni kraj, ki ga je določila.

 

V.      DOBAVA / ODPOŠILJANJE

 

1.   Dobava in odpošiljanje na izpolnitveni kraj, ki ga določi družba PIKTRONIK, se načeloma opravlja na stroške in nevarnost dobavitelja in je za družbo PIKTRONIK brezplačna. Pošiljk s plačilom po povzetju družba PIKTRONIK ne sprejema.

 

2.   Stroške prevoznega zavarovanja, ki mora pokrivati tudi razkladanje, nosi dobavitelj. Družbo PIKTRONIK je dobavitelj dolžan z odpremnico nemudoma obvestiti o vsaki odposlani pošiljki.

 

3.   Vse blago je dobavitelj dolžan zapakirati tako, da se niti pri prevozu, niti pri skladiščenju ne more poškodovati, in da niti prevoz niti skladiščenje ne moreta vplivati na njegovo kakovost.

 

4.   Dobavitelj je dolžan natanko spoštovati navodila družbe PIKTRONIK za odpošiljanje blaga. Morebitno škodo in stroške, ki bi nastali zaradi nespoštovanja navodil za odpošiljanje ali dogovorjenih pogojev odpošiljanja (kot npr. višji prevozni stroški, stroški stojnin, carinske dajatve), nosi izključno dobavitelj. V kolikor niso bila dana nobena navodila za odpošiljanje oz. niso bili dogovorjeni nobeni pogoji odpošiljanja, je dobavitelj dolžan izbrati takšne načine odpošiljanja in dostave, ki so za družbo PIKTRONIK najugodnejši.

 

5.   Vsem pošiljkam je dobavitelj dolžan priložiti dobavnico v dveh izvodih z natančno navedbo vsebine, zlasti vseh podatkov iz naročila oz. naloga družbe PIKTRONIK. Morebitne neposredne dobave končnim kupcem družbe PIKTRONIK je dobavitelj dolžan opraviti z nevtralno embalažo in nevtralno prevozno dokumentacijo ter v imenu družbe PIKTRONIK. Kopijo prevozne dokumentacije je dobavitelj dolžan posredovati družbi PIKTRONIK. Kadar je dogovorjena cena franko tovarna ali franko skladišče, je dobavitelj dolžan pošiljke vsakič odpošiljati z najnižjimi stroški, razen v kolikor družba PIKTRONIK izrecno določi vrsto prevoza. Dodatne stroške, ki v primeru dobaviteljeve zamude nastanejo zaradi izbire hitrejšega načina dostave, vselej nosi izključno dobavitelj.

 

6.   Pri dobavah neocarinjenega blaga je dobavitelj dolžan priložiti ustrezno carinsko dokumentacijo.

 

7.   Pri dobavah iz tujine je dobavitelj dolžan družbi PIKTRONIK še pred odpošiljanjem pošiljke posredovati račun v dveh izvodih. Pri pošiljanju po pošti je nujno potrebno kartici paketa priložiti tudi kopijo računa.

 

8.   Za primer, da prevozna dokumentacija manjka ali pa je nepopolna, še zlasti za primer manjkajočih podatkov o naročilu, ki bi jih bil dolžan navesti dobavitelj, si družba PIKTRONIK pridržuje pravico, zavrniti prevzem na stroške in nevarnost dobavitelja.

 

9.   Dobavitelj nosi vse stroške v povezavi z ustreznim ravnanjem z odpadno embalažo, ki izhajajo iz javnopravnih predpisov.

 

Kadar se ti stroški plačajo vnaprej z nakupom embalažnega materiala je dobavitelj dolžan družbi PIKTRONIK brez poziva predložiti dokazilo o tem plačilu, saj je v nasprotnem primeru družba PIKTRONIK upravičena dobavitelju te stroške zaračunati.

 

Dobavitelj je v vsakem primeru dolžan poskrbeti, da zoper družbo PIKTRONIK ne bo začet sodni postopek v zvezi s stroški ustreznega ravnanja z odpadno embalažo in da v zvezi s tem tudi ne bo utrpela nobene škode, in sicer ne glede na njegove lastne javnopravne obveznosti.

 

VI.     PREVZEM / PREHOD NEVARNOSTI

 

1.   Nevarnost preide na družbo PIKTRONIK šele v namembnem kraju in sicer tudi tedaj, ko ni bila dogovorjena brezplačna dostava.

 

2.   Dobavitelj je seznanjen, da družba PIKTRONIK ni zavezana pregledati dobavljenega blaga ali opravljene storitve in da tudi ni zavezana grajati morebitnih napak.

 

Pregled dobavljenega blaga oz. opravljene storitve opravi šele končni kupec, zato šteje grajanje napak za pravočasno, če je podano s strani končnega kupca v roku 12 mesecev od dne, ko je dobavo prevzel končni kupec. Izrecno je poudarjeno, da se navedeni rok nanaša le na napake, ki so bile v trenutku prevzema jasno vidne in brez nadaljnjega ugotovljive.

 

Z grajanjem napak v skladu s prejšnjim odstavkom se štejejo za izpolnjene tudi vse obveznosti družbe PIKTRONIK po gospodarskem pravu, zlasti po določbah § 377 in § 378 avstrijskega podjetniškega zakonika (Unternehmensgesetzbuch, UGB). Dobavitelj to izrecno pripoznava in nepreklicno izjavlja, da se odpoveduje uveljavljanju ugovorov, izhajajočih iz kršitev obveznosti grajanja napak v gospodarskih pogodbah.

 

3.   Prevzem blaga s strani družbe PIKTRONIK dobavitelja ne odvezuje odgovornosti za neustrezno izpolnitev ali izpolnitev, ki je v nasprotju z naročilom, in tudi ne za skrite napake, ki jih se pojavijo ali pa jih je mogoče ugotoviti šele naknadno.

 

4.   Kakršenkoli dobaviteljev pridržek lastninske pravice družbe PIKTRONIK ne zavezuje. S prevzemom dobave preide lastninska pravica na blagu v celoti na družbo PIKTRONIK.

 

5.   Dobavitelj je dolžan dobaviti natanko naročeno število oz naročeno količino. Dobav, ki presegajo naročeno količino oz. število, družba PIKTRONIK ne bo prevzela. Enako velja za dobave, ki ne dosegajo naročene količine ali števila, vendar pa lahko družba PIKTRONIK takšne dobave po lastni presoji prevzame kot delne dobave. V tem primeru je dobavitelj dolžan manjkajočo količino na lastne stroške in lastno nevarnost dobaviti brez odlašanja.

 

VII.   SPREMEMBA, USTAVITEV, PREKLIC

 

1.   Družba PIKTRONIK lahko kadarkoli zahteva spremembe v konstrukciji, postopku in izvedbi predmeta dobave. Družba PIKTRONIK in dobavitelj bosta učinke takšne spremembe, zlasti glede povečanja ali zmanjšanja stroškov primerno sporazumno uredila. Dobavitelj se zavezuje na zahtevo družbe PIKTRONIK takšno spremembo opraviti v zahtevanem roku. V tem primeru družba PIKTRONIK prevzame stroške za izdelke, ki so bili dokončani pred spremembo, in za pripadajoče polizdelke in surovine, vendar le v obsegu, v katerem je z naročilom dobavitelju izrecno naložila izdelavo oz. porabo materialov in le v kolikor dobavitelj teh zalog ne more uporabiti drugače. Dobavitelj je dolžan ukreniti vse potrebno, da količina takšnih dokončanih in delno dokončanih produktov, ki jih je dolžna plačati družba PIKTRONIK, ni večja kot je neizogibno potrebno.

 

2.   Družba PIKTRONIK je upravičena od dobavitelja kadarkoli zahtevati ustavitev nadaljnjega izpolnjevanja pogodbe. Dobavitelj je v vsakem primeru dolžan ugoditi takšni zahtevi in v tem primeru družbi PIKTRONIK predložiti razumljiv in z naročilom usklajen obračun do tega trenutka nastalih stroškov oz. ji predočiti posledice, ki so nastale zaradi ustavitve dobav, tako z ekonomskega kot tudi s časovnega vidika, ter priložiti tudi potrebna dokazila. Zaradi ustavitve dobav v trajanju največ 3 mesece dobavitelj ni upravičen zoper družbo PIKTRONIK uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

 

3.   Družba PIKTRONIK je nadalje upravičena, tudi brez dobaviteljevega krivdnega ravnanja delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. V tem primeru je družba PIKTRONIK dolžna za že prevzete dobave oz. storitve dobavitelju plačati sorazmeren del pogodbene cene glede na celotno vrednost pogodbe in mu povrniti dokazane stroške za komponente, ki se v trenutku podaje izjave o odstopu od pogodbe že nahajajo v proizvodnji. Dobavitelj zoper družbo PIKTRONIK ni upravičen uveljavljati zahtevkov, ki bi presegali tako določen obseg. V vsakem primeru se z dobaviteljevim zahtevkom zoper družbo PIKTRONIK pobota njegov prihranek, ki je nastal zaradi nedokončanega izpolnjevanja pogodbe, njegovi prihodki, ki jih je pridobil z nadomestno rabo sproščenih kapacitet ter prihodki, ki bi jih z nadomestno uporabo lahko pridobil, pa tega po lastni krivdi ni storil.

 

VIII.  IZSTAVITEV RAČUNA

 

1.   V kolikor ni bilo dogovorjeno drugače je dobavitelj dolžan vse račune v dveh izvodih posredovati družbi PIKTRONIK. V računih morajo biti razen številke naročila navedeni tudi vsi podatki iz naročila in vrsta transporta. Kadar računi vključujejo tudi blago ali storitve tretjih oseb, jim morajo biti priloženi tudi računi teh oseb. Kopije in delni računi morajo biti ustrezno označeni.

 

2.   Odstop terjatev je dopusten samo s pisnim soglasjem družbe PIKTRONIK.

 

3.   Dobavitelj je račun z navedbo vseh podatkov iz naročila dolžan poslati družbi PIKTRONIK takoj po odpremi blaga oz. po dokončni izvedbi storitve. Kadar gre za uvoz je dobavitelj dolžan navesti državo izvora, številko deklaracije blaga z datumom in EUR številko, pod katero je bilo predmetno blago uvoženo.

 

Družba PIKTRONIK si pridržuje pravico brez obravnave zavrniti račune, ki niso izstavljeni v skladu z njenimi obličnostnimi zahtevami oz. ne ustrezajo zadevnim trgovinskim in davčnim predpisom ali pa so sicer vsebinsko oz. računsko nepravilni. V tem primeru račun šteje za izstavljen šele ko h družbi PIKTRONIK prispe ustrezno popravljen izvod, terjatev pa vse dotlej ne zapade v plačilo.

 

IX.     PLAČILO

 

1.   Rok za plačilo računa prične teči z dnem prevzema blaga oz. storitve in prejema računa, vendar nikakor pred prejemom računa. V kolikor ni drugačnega dogovora, znaša plačilni rok 45 dni, pri plačilu v roku 30 dni pa dobavitelj prizna družbi PIKTRONIK 3% popust.

 

Kadar so dogovorjene delne dobave prične rok za plačilo računa teči šele z dokončno izpolnitvijo celotnega naročila.

 

Kadar je dogovorjeno postopno plačilo obveznosti, pa družba PIKTRONIK posamezne delne zneske plača po poteku roka za odobritev popusta ali plačilnega roka, zaradi tega ne izgubi pravice do popusta pri preostalih delnih plačilih, če so le-ta izvedena v ustreznem roku.

 

2.   Plačilni roki v primeru nepravilno izstavljenega računa ali pomanjkljivosti dobavljenega blaga pričnejo po odpravi nepravilnosti teči znova. Do odprave pomanjkljivosti je družba PIKTRONIK upravičena zadrževati plačilo.

 

3.   Družba PIKTRONIK je upravičena do pobota tako z lastnimi terjatvami (celo če le-te še niso zapadle) kakor tudi proti dobaviteljevim terjatvam, dobavitelj pa te pravice nima. Pravica družbe PIKTRONIK do popusta kljub pobotu ostane nespremenjena.

 

4.   Plačila družbe PIKTRONIK ni mogoče šteti niti kot priznanje pravilnosti dobave niti kot odpovedi katerikoli pravici, ki pripada družbi PIKTRONIK.

 

5.   Družba PIKTRONIK je upravičena kot garancijo za izpolnitev dobaviteljevih obveznosti iz naslova odgovornosti za napake zadržati znesek v višini največ 10% vrednosti naročila za obdobje, v katerem dobavitelj odgovarja za napake.

 

X.      ODOGOVORNOST ZA NAPAKE / ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST / ODGOVRNOST ZA IZDELEK / GARANCIJA

 

1.   Dobavitelj odgovarja družbi PIKTRONIK iz naslova odškodnine, jamčevanja za stvarne napake in vsakega možnega pravnega naslova.

 

2.   Dobavitelj odgovarja za uporabo najboljših, namenu ustreznih materialov, izvedbo v skladu z naročilom ter pravili stroke, smotrno konstrukcijo in brezhibno montažo, ustreznost trenutnemu stanju tehnike, upoštevanje vseh relevantnih predpisov (ISO, ÖNORM, DIN, evropske norme) in vseh relevantnih tehničnih smernic, četudi njihovo spoštovanje ni bilo izrecno zahtevano.

 

Dobaviteljeva odgovornost zajema vse dele, ki jih je dobavil, tudi če teh delov ni sam proizvedel ali jih pridobil od tretjih oseb.

 

V kolikor dobavitelj ne bi v celoti izpolnil svojih obveznosti, odgovarja za vse neugodne posledice, ki bi zaradi tega nastale družbi PIKTRONIK, vključno s posredno škodo.

 

3.   Kadar ni dogovorjeno drugače odgovarja dobavitelj za napake za dobo 2 let, ki prične teči ob prevzemu s strani končnega kupca (podpisan zapisnik o prevzemu), za skrite napake pa prične teči, ko družba PIKTRONIK prejeme obvestilo končnega kupca o napaki. Po odpravi napake oz. zamenjavi prične rok dobaviteljeve odgovornosti tečni znova za celotno dobavo, ki je bila predmet naročila.

 

4.   Dobavitelj odgovornost prevzame tako, da po izbiri družbe PIKTRONIK nemudoma brezplačno nadomesti vse izdelke, ki so v roku iz 3 točke zaradi konstrukcijskih napak ali slabosti materiala ali izvedbe postali neuporabni ali okvarjeni, takšne izdelke popravi ali pa zniža dogovorjeno ceno, v vsakem primeru pa je dolžan povrniti tudi škodo, ki je nastala družbi PIKTRONIK.

 

5.   Vse stroške v zvezi z izpolnitvijo svojih obveznosti iz naslova odgovornosti za napake nosi izključno dobavitelj, zlasti tudi stroške montaže in demontaže. To velja tudi za primer, da je bila napaka iz kakršnegakoli vzroka odkrita šele po nadaljnji obdelavi oz. vgradnji izdelka v nadrejeni sestav.

 

6.   V nujnih primerih, zlasti ko je to potrebno, da se družba PIKTRONIK sama izogne zamudi oz. visokim dodatnim stroškom, ima družba PIKTRONIK pravico brez postavitve dodatnega roka na dobaviteljeve stroške sama priskrbeti potrebne nadomestne kose ali nadomestilo za dobave. Dobaviteljeva odgovornost za nadomestne dele velja enako kot za glavno dobavo.

 

7.   Glede prevzema blaga s strani družbe PIKTRONIK na prvem mestu veljata določbi pod točkama VI. 2. in 3.. S strani družbe PIKTRONIK potrjenih dobavnic v povezavi s prevzemom blaga ni mogoče šteti kot izjave o dokončnem prevzemu oz. izjave, da je dobavljeno blago brez napak.

 

8.   V vsakem primeru odgovarja dobavitelj v takšnem obsegu, v kakršnem je proti svoji stranki odgovornost prevzela družba PIKTRONIK. V kolikor so s stranko torej sklenjeni dogovori o daljšem roku odškodninske odgovornosti, garancijskem roku ali roku odgovornosti za napake stvari, bo družba PIKTRONIK s tem seznanila dobavitelja, dobavitelj pa za takšne primere že zdaj soglaša s podaljšanjem roka v sorazmerju s podaljšanjem roka med družbo PIKTRONIK in njeno stranko s pribitkom nadaljnjih 2 mesecev.

 

9.   V primeru, da kateri od pogodbenih partnerjev družbe PIKTRONIK na slednjo naslovi kakšen zahtevek zaradi pomanjkljivosti njenih dajatev ali storitev, ki jih je povzročil dobavitelj, preide vsak temu pogodbenemu partnerju izplačani znesek odškodnine v celotnem obsegu na družbo PIKTRONIK, ta pa ga je upravičena kot regresni zahtevek terjati od dobavitelja, ki je povzročil pomanjkljivost dajatve ali storitve. Slednje velja neodvisno od tega, ali je bila družba PIKTRONIK svojemu pogodbenemu partnerju dolžna izplačati odškodnino, ali pa je bilo plačilo opravljeno iz ustrežljivosti, še posebej z namenom izogniti se sodnemu sporu.

 

Kadar kateri od pogodbenih partnerjev družbe PIKTRONIK od nje zahteva odpravo pomanjkljivosti, ta obveznost na zahtevo družbe PIKTRONIK preide na dobavitelja, če je pomanjkljivost povzročil on.

 

10. Ne glede na druge obveznosti je dobavitelj v zvezi s produkti, ki jih je dobavil, dolžan družbi PIKTRONIK povrniti vso škodo skladno z določbami avstrijskega Zakona o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz, PHG) ter poskrbeti, da družba PIKTRONIK v zvezi z nobenim zahtevkom tretjih oseb na podlagi tovrstne odgovornosti za izdelke ne bo utrpela nobene škode in da tretje osebe zoper njo ne bodo začele sodnih postopkov. Dobavitelj je dolžan družbi PIKTRONIK v vsakem primeru povrniti vse stroške, ki so družbi PIKTRONIK nastali zaradi obrambe pred zahtevki ali zaradi nadomestne izpolnitve. Dobavitelj je dolžan v zvezi s izdelki, ki jih je dobavil, družbi PIKTRONIK na zahtevo brez odlašanja sporočiti proizvajalca, uvoznika ali preddobavitelja ter družbi PIKTRONIK brez odlašanja dati na razpolago koristne dokumente in dokazila za obrambo pred zahtevki tretjih oseb iz naslova odgovornosti za izdelke, zlasti dokumentacijo o izdelavi in dokumentacijo, iz katere so razvidne proizvodne in dobavne šarže in/ali čas proizvodnje in dobave.

 

Dobavitelj se zavezuje pravkar opisano tveganje zahtevkov tretjih oseb ustrezno zavarovati (minimalna zavarovalna vsota 5.000.000,00 €) in o tem družbi PIKTRONIK na zahtevo predložiti ustrezna dokazila, zlasti fotokopijo zavarovalne police in potrdilo o rednem in popolnem plačilu zavarovalnih premij.

 

11. Za produkte, ki jih dobavitelj dobavi družbi PIKTRONIK, je izključena uporaba določbe § 2 avstrijskega PHG. To pomeni, da je dobavitelj dolžan povrniti tudi vso škodo, ki zaradi pomanjkljivosti dobaviteljevega izdelka nastane na stvareh, ki jih v svojem podjetju pretežno uporablja družba PIKTRONIK. Prav tako je med družbo PIKTRONIK in dobaviteljem izključena uporaba določb, ki urejajo lastno udeležbo.

 

12. Dobavitelj odgovarja družbi PIKTRONIK iz naslova odškodnine za vsako obliko krivde in za vse vrste zahtevkov, zlasti tudi za navadno škodo in izgubljeni dobiček. Dobavitelj se nadalje zavezuje poskrbeti, da družba PIKTRONIK pri regresnih zahtevkih tudi v zvezi s stroški postopka ali stroški izvensodne poravnave ter obresti ne bo utrpela nobene škode in da tretje osebe v zvezi s tem zoper družbo PIKTRONIK ne bodo sprožale sodnih postopkov.

 

13. Dobavitelj je dolžan poskrbeti tudi, da družba PIKTRONIK v zvezi z njegovo dobavo ne bo utrpela nobene škode zaradi patentnih sporov, sporov iz naslova avtorskih pravic in sporov zaradi znamk ali modelov, in da tretje osebe iz teh naslovov zoper družbo PIKTRONIK ne bodo sprožale sodnih postopkov. Dobavitelj je dolžan družbi PIKTRONIK zagotoviti neomejeno uporabo dobavljenega blaga. Dobavitelj s sprejemom naročila družbe PIKTRONIK izrecno izjavlja, da na predmetu dobave ne obstajajo nobene pravice tretjih oseb, zlasti ne avtorske ali sorodne pravice. Dobavitelj se zavezuje poskrbeti, da družba PIKTRONIK v zvezi s tem ne bo utrpela nobene škode in da tretje osebe zoper njo ne bodo sprožale sodnih postopkov in se hkrati zavezuje družbi PIKTRONIK povrniti vso morebitno škodo, ki bi ji v takšnem primeru vendarle nastala.

 

14. Regresna pravica družbe PIKTRONIK ni omejena upoštevaje določbo § 933b avstrijskega Splošnega državljanskega zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB)

 

15. Dobavitelj izrecno daje družbi PIKTRONIK tudi garancijo za pravilno delovanje dobavljenega blaga za dobo 2 let. Garancijska doba prične teči s prevzemom blaga s strani končnega kupca (stranke družbe PIKTRONIK), ne glede na to pa poteče najkasneje s pretekom 30 mesecev od dobave blaga družbi PIKTRONIK.

 

16. S to garancijsko izjavo se dobavitelj zavezuje, družbi PIKTRONIK tudi izven svojih obveznosti iz naslova odgovornosti za napake stvari na lastne stroške nadomestiti ali popraviti pomanjkljivo blago. Ta obveznost velja tako za zakrivljene kakor tudi za nezakrivljene pomanjkljivosti blaga, ki bodo ugotovljene v navedeni garancijski dobi in bo družba PIKTRONIK o njih obvestila dobavitelja.

 

17. Po odpravi napak oz. zamenjavi blaga prične za popravljeno oz. zamenjano blago dogovorjena garancijska doba 2 let teči znova.

 

18. Družba PIKTRONIK lahko ob uveljavljanju garancijskih zahtevkov prosto izbere popravilo ali zamenjavo pomanjkljivega blaga. V obeh primerih je dolžan dobavitelj odpraviti pomanjkljivost ali dobaviti nadomestno blago v roku 45 dni od prejema obvestila o pomanjkljivosti, pri čemer je za oceno pravočasnosti odločilen datum dobave končnemu kupcu.

 

19. Garancijska dela je dobavitelj dolžan opravljati na sedežu družbe PIKTRONIK ali na njeno zahtevo na kraju, kjer se nahaja končni kupec, v vsakem primeru pa na lastne stroške. Vse stroške v zvezi z garancijskim primerom nosi dobavitelj, zlasti stroške popravila ali nadomestnega blaga, pa tudi stroške prevoza in vse stroške družbe PIKTRONIK v zvezi z odstranitvijo, obdelavo, prevozom in ponovno vgradnjo pomanjkljivega blaga. Dobavitelj se nadalje zavezuje družbi PIKTRONIK in njenim podizvajalcem ne glede na svojo krivdo povrniti vso škodo, ki bi jim nastala zaradi garancijskega primera, ter poskrbeti tudi za povrnitev morebitne nastale škode tretjim osebam, če je le-ta nastala zaradi garancijskega primera.

 

XI.     OSKRBA Z NADOMESTNIMI IN OBRABNIMI DELI

 

Dobavitelj se že s sprejemom naročila zavezuje, da bo zmožen tako predmet naročila kot tudi vse s predmetom naročila povezane nadomestne dele, v kolikor bodo ti potrebni, dobavljati še za dobo najmanj 10 let od prve pravilne dobave. V primeru kršitve odgovarja dobavitelj družbi PIKTRONIK za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne kršitve.

 

XII.   SKICE / DOKUMENTACIJA IZ NAROČILA

 

1.   Dobavitelj je dolžan družbi PIKTRONIK brezplačno dati na razpolago skice, opise, kosovnice, norme, varilne načrte, tehnične izračune in podobno, v kolikor bi družba PIKTRONIK katerega od teh dokumentov potrebovala.

 

2.   V kolikor družba PIKTRONIK dobavitelju zaradi izpolnjevanja naročila predloži ali da na razpolago skice, osnutke, pripomočke in podobno kakor tudi orodja, modele in podobno, ostanejo le-ti last družbe PIKTRONIK, dobavitelj pa tretjim osebam ne sme omogočiti dostopa do njih ali jih uporabljati v reklamne namene.

 

3.   Skice in ostala dokumentacija, ki jo predloži družba PIKTRONIK, dobavitelja ne odvezujejo obveznosti preverjanja, samoinformiranja in opozarjanja. Dobavitelj odgovarja družbi PIKTRONIK za vsako prikrajšanje, ki bi nastalo zaradi njegove opustitve dolžnosti samoinformiranja, preverjanja prejete dokumentacije in naročila ter opozarjanja družbe PIKTRONIK. Vsaka opustitev dolžnosti samoinformiranja, preverjanja prejete dokumentacije in opozorila družbi PIKTRONIK šteje za hudo malomarnost.

 

V kolikor bi dobavitelj ocenil, da je za celovito izpolnitev njegove obveznosti samoinformiranja potrebno opraviti ogled na kraju samem, je takšen ogled dolžan opraviti. Tovrstnih ogledov družba PIKTRONIK ni dolžna ločeno plačevati.

 

4.   Material, ki ga je za izvedbo naročila dobavitelju izročila družba PIKTRONIK, ostane last družbe PIKTRONIK in ga je dobavitelj dolžan kot takšnega označiti ter ga ločeno shranjevati in z njim ločeno gospodariti. V primeru poškodbe, zmanjšanja vrednosti ali izgube je dobavitelj dolžan izgubljeno nadomestiti, pri čemer mora povrniti tudi stroške in prizadevanja družbe PIKTRONIK v zvezi s pripravljalnimi deli (predhodna obdelava ali predelava materiala, ki je bil izročen dobavitelju v nadaljnjo obdelavo). Material, ki ga je družba PIKTRONIK izročila dobavitelju, sme slednji uporabiti le za naročila družbe PIKTRONIK. Pri obdelavi in predelavi takšnega materiala družba PIKTRONIK postane neposredno lastnica novo nastale ali obdelane stvari. Obračun porabljenega materiala je dolžan dobavitelj družbi PIKTRONIK predložiti na njenem predpisanem obrazcu.

 

Izročeni material je dobavitelj družbi PIKTRONIK dolžan brez posebnega poziva vrniti po izvedbi naročila. Družba PIKTRONIK je upravičena svojo lastnino tudi na primeren način ustrezno označiti.

 

Dobavitelj je nadalje dolžan družbi PIKTRONIK brez odlašanja izročiti medeninaste in aluminijeve ostružke, ki so nastali tekom obdelave ali predelave izročenega materiala, ali pa ji po njeni izbiri za te ostružke izplačati protivrednost, ki bi jo dosegli ob prodaji na t.i. borzi odpadnega materiala (ali vrednost po drugem primerljivem sistemu za določanje vrednosti).

 

5.   Naročilu priložene listine s tehnično ali poslovno vsebino predstavljajo neločljiv sestavni del naročila.

 

6.   Dobavitelj je dolžan naročilo in vse z njim povezane navedbe, dokumente in podobno obravnavati zaupno kot poslovno skrivnost družbe PIKTRONIK.

 

Dobavitelj se izrecno zavezuje kot tajnost varovati vse poslovne in industrijske skrivnosti, s katerimi se je seznanil med svojim sodelovanjem z družbo PIKTRONIK, in razen v kolikor bi bilo to potrebno za dosego namena sodelovanja z družbo PIKTRONIK o teh podatkih molčati, jih ne zapisati in jih tudi nikomur niti posredno niti neposredno sporočiti, in sicer niti z njim samim povezanim osebam in tudi ne njegovim lastnim zaposlenim ali tretjim osebam, četudi te niso v očitnem tekmovalnem ali konkurenčnem razmerju z družbo PIKTRONIK, ter jih ne uporabiti za lastne namene in/ali na kakršenkoli drugačen način.

 

[Kot poslovna ali industrijska skrivnost štejejo vsi dogodki, zlasti tisti, ki niso očitni, v dvomu pa vse, kar ni poznano že od drugod. To velja na primer tudi za podatke in informacije, ki običajno veljajo za nepomembne. Med poslovne in industrijske skrivnosti sodijo med drugim tudi vse tehnične in poslovne informacije, pridobljena znanja o osnovah, tehnične novosti, vsi pisni dokumenti (načrti, skice, korespondenca itd.), slikovni material, delovne metode, delovni programi, podatki o strankah, dobaviteljih in virih, proizvodnih napravah in kompleksih ipd., četudi niso ali ne bodo označene kot »zaupne«.]

 

Dobavitelj se zavezuje od družbe PIKTRONIK pridobljena znanja, dokumente in ostale informacije uporabljati izključno za namen sodelovanja z družbo PIKTRONIK.

 

XIII.  KRAJ IZPOLNITVE IN SODNA PRISTOJNOST

 

1.   Kot kraj izpolnitve šteje sedež družbe PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, Slovenija, v kolikor ni dogovorjeno drugače.

 

XIV.   POGODBENA KAZEN

 

Dobavitelj se za primer kršitve katere od določb teh splošnih pogojev ali določbe kakšne druge pogodbe, sklenjene z družbo PIKTRONIK, neodvisno od ureditve v točkah I. 13. in IV. 7. teh splošnih pogojev, zavezuje družbi PIKTRONIK plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za vsako posamezno kršitev, pri čemer si družba PIKTRONIK izrecno pridržuje pravico do dodatnega uveljavljanja zahtevkov za povrnitev dejansko nastale škode.

 

Dobavitelj vzame na znanje, da ta dogovorjena pogodbena kazen ni podvržena sodnemu preudarku.

 

XV.    SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.   Kakršnokoli odstopanje od ureditve v teh splošnih pogojih je veljavno le, če je dogovorjeno v pisni obliki. To velja tudi za spremembo ureditve, po kateri so lahko spremembe ali dopolnitve veljavno dogovorjene le v pisni obliki. Ustni dodatni dogovori nimajo pravne veljave.

 

2.   V kolikor bi bile posamezne določbe teh splošnih pogojev delno ali v celoti neučinkovite ali neizvedljive to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki se za ta primer zavezujeta neučinkovito ali neizvedljivo določbo nadomestiti s takšno učinkovito oz. izvedljivo ureditvijo, ki bo po vsebini najbližja gospodarskemu namenu neučinkovite ali neveljavne določbe v okviru celotne pogodbe.

 

Kadar se v pogodbenem razmerju naknadno pojavi pravna praznina velja zanjo kot dogovorjena takšna določba, kakršna bi bila glede na cilj in namen predmetnih splošnih pogojev določena, če bi že vnaprej upoštevali tudi ureditev vprašanja, za katerega splošni pogoji ne vsebujejo ustrezne določbe.

 

3.   Kadar so med družbo PIKTRONIK in naročnikom izven teh splošnih pogojev sklenjeni pogodbeni dogovori, ki so v nasprotju z določbami teh splošnih pogojev, imajo pogodbeni dogovori izven teh splošnih pogojev prednostno veljavo pred določbami splošnih pogojev le takrat, ko je bilo izrecno pisno dogovorjeno, da imajo ustrezne določbe teh splošnih pogojev podrejeno veljavo.

 

4.   V kolikor bi se med slovensko in nemško različico teh splošnih pogojev pokazale razlike v prevodu ali pri razlagi velja v dvomu nemška različica.