SPLOŠNI

PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI

družbe PIKTRONIK d.o.o.

 

 

          PREAMBULA

 

Družba PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, Slovenija, (v nadaljevanju PIKTRONIK) opravlja dejavnost razvoja, proizvodnje in prodaje različnih elektronskih komponent, ki se uporabljajo v najrazličnejših oblikah  in na različne načine.

 

I.       VELJAVNOST

 

1.   Ti splošni pogoji za prodajo in dobavo (kratko splošni pogoji) urejajo pravno razmerje med družbo PIKTRONIK in njenimi naročniki.

 

2.   Družba PIKTRONIK dobavlja blago, opravlja storitve in daje ponudbe izključno pod temi splošnimi pogoji.

 

Ti splošni pogoji veljajo tudi za vse prihodnje posle celo v primeru, da se ob sklenitvi posameznega posla pogodbeni stranki ne dogovorita izrecno za njihovo veljavnost.

 

3.   Morebitni naročnikovi splošni pogoji za nakup in sprejem dobav nimajo prednosti pred temi splošnimi pogoji in zavezujejo družbo PIKTRONIK le  takrat, ko je družba PIKTRONIK v posameznem primeru njihovo veljavnost izrecno pisno potrdila. Družba PIKTRONIK ni dolžna izrecno ugovarjati uporabi določb naročnikovih splošnih pogojev, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Opustitve takšnega ugovora v nobenem primeru ni mogoče tolmačiti kot soglasja ali sprejemanja. Prav tako ni mogoče kot soglasje k naročnikovim pogojem ali njegovi ureditvi šteti sklicevanja družbe PIKTRONIK na naročnikovo dokumentacijo.

 

Izpolnitveni pomočniki družbe PIKTRONIK niso pooblaščeni sklepati dogovorov, ki bi nasprotovali tem splošnim pogojem ali drugim pisnim izjavam ali dogovorom družbe PIKTRONIK.

 

Odstopanja od teh splošnih pogojev so veljavna le v primeru pisne potrditve s strani družbe PIKTRONIK.

 

4.   V kolikor bi bile posamezne določbe teh splošnih pogojev iz kakršnihkoli razlogov neveljavne ali nične, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki kljub temu ostanejo zavezujoče.

 

II.      PONUDBA IN SKLENITEV POGODBE

 

1.   Ponudbe družbe PIKTRONIK niso zavezujoče.

 

Še posebej niso zavezujoči podatki o storitvah in izdelkih družbe PIKTRONIK, ki so objavljeni v katalogih, cenikih, brošurah, informacijskem materialu, prospektih, oglasih na sejemskih stojnicah, obvestilih, oglasnih sporočilih ali v drugih medijih .

 

2.   Pogodbe in vsi drugi dogovori so veljavno sklenjeni šele s pisno potrditvijo družbe PIKTRONIK.

 

Prejeta naročila, katerih formulacija se v katerikoli točki razlikuje od podanih ponudb družbe PIKTRONIK, niso zavezujoča vse do izrecne pisne potrditve s strani družbe PIKTRONIK.

 

3.   Naročnik je dolžan družbo PIKTRONIK na morebitna odstopanja med svojim naročilom in potrditvijo tega naročila s strani družbe PIKTRONIK opozoriti v roku 3 delovnih dni po prejemu potrditve naročila, v nasprotnem primeru se šteje, da je naročnik potrdil odstopajočo vsebino potrditve naročila. 

 

III.    OBLIKOVANJE CENE

 

1.   Cene, ki so navedene v ponudbah družbe PIKTRONIK, veljajo pod pogojem, da se ne spremenijo naročnikove zahteve iz naročila, ki je bilo podlaga za podajo ponudbe.

 

Veljavne so cene, ki jih družba PIKTRONIK določi v potrditvi naročila. Tako določene cene se skupaj z vsemi dodatnim stroški povečajo še za vsakokratni zakonsko določeni davek na promet.

 

S strani družbe PIKTRONIK navedene cene veljajo kot franko skladišče oz. proizvodni obrat in ne vključujejo prevoznih stroškov, poštnine, zavarovanja, carinskih dajatev in drugih stroškov pakiranja, transporta ali pošiljanja. Možni so drugačni posamični dogovori z naročniki, ki pa so veljavni le, če so sklenjeni pisno.

 

Naročnik je dolžan po prejemu blaga družbe PIKTRONIK na lastne stroške poskrbeti za ustrezno ravnanje z odpadno embalažo. Družba PIKTRONIK je dolžna odpadno embalažo prevzeti nazaj le v primeru, da je bila takšna dolžnost predhodno izrecno pisno dogovorjena.

 

2.   Ponudbe in predračuni družbe PIKTRONIK niso zavezujoči, razen tistih, na katerih je to izrecno pisno potrjeno.

 

Kadar se po določitvi cene oz. izstavitvi predračuna in še pred izstavitvijo računa za dobavljeno blago povečajo posamezni stroški, ki družbi PIKTRONIK nastanejo pri izpolnitvi naročila, kot na primer dvig cen surovin in materiala ali dvig stroškov dela zaradi zavez po kolektivnih pogodbah ali zakonskih določbah, je družba PIKTRONIK upravičena tako nastale dodatne stroške sorazmerno zaračunati naročniku tudi brez predhodnega obvestila o prekoračitvi predračuna oz. dogovorjene cene.

 

3.   Stroške družbe PIKTRONIK zaradi kakršnihkoli naknadnih sprememb na zahtevo naročnika in vse ostale stroške v zvezi s spremembami nosi naročnik.

 

4.   Prekoračitve ponudbe (predračuna) družbe PIKTRONIK, do katerih je prišlo zaradi naročnikovih sprememb naročila, veljajo z naročnikove strani za sprejete tudi brez predhodnega obvestila družbe PIKTRONIK. Naročnik se v takšnem primeru odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe.

 

Spremembe naročila ali dodatna naročila se lahko po dogovoru opravijo za primerno ceno.

 

5.   Kadar je bilo naročilo prejeto brez predhodne izstavitve ponudbe ali pa je družba PIKTRONIK opravila tudi storitve oz. dobavila blago, ki v naročilu ni bilo izrecno vključeno, je družba PIKTRONIK upravičena za te storitve oz. blago po lastni presoji zaračunati ceno v skladu s svojim vsakokrat veljavnim cenikom ali pa običajno ceno za tovrstno blago oz. storitev.

 

6.   Družba PIKTRONIK je upravičena blago in storitve fakturirati z dnem dobave ali z dnem uskladiščenja za naročnika ali pa z dnem priprave za prevzem, tudi v primeru delnih dobav.

 

Zaračunana cena se lahko v primeru sprememb stroškov materiala ali dela skladno zgoraj navedeno točko 2. in v primeru naknadnih sprememb naročila s strani naročnika razlikuje od cene, po kateri je bilo dano naročilo.

 

IV.     PLAČILNI POGOJI

 

1.   O plačilnih pogojih se družba PIKTRONIK načeloma individualno dogovori z vsakim posameznim naročnikom. V kolikor ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, kupnina zapade v plačilo v roku 30 dni od priprave blaga za prevzem. Ob popolnem plačilu v roku 14 od priprave blaga za prevzem se naročniku prizna popust v višini 2% neto vrednosti naročila.

 

2.   Naročnik izgubi pravico do vseh izrecno pisno dogovorjenih popustov in rabatov, če svoje plačilne obveznosti iz točke 1. ne izpolni pravočasno in v celoti.

 

3.   Menice in čeki se v poplačilo terjatev sprejemajo samo po posebnem dogovoru in v kolikor banka potrdi sprejem. Izdatke in stroške zaradi refinanciranja nosi naročnik, ki jih je dolžan tudi nemudoma poravnati. Za pravočasno predložitev, protestiranje, obvestitev in vrnitev neunovčene menice je družba PIKTRONIK odgovorna samo v primeru lastnega naklepa ali hude malomarnosti in naklepa ali hude malomarnosti njenih izpolnitvenih pomočnikov.

 

Ob plačilu z menicami, čeki ali nakazili se kot dan izpolnitve šteje dan, ko je banka na račun družbe PIKTRONIK knjižila denarni znesek.

 

4.   Naročnik je dolžan plačati celoten znesek računa tudi v primeru, da blaga ne prevzame kljub obvestilu družbe PIKTRONIK o pripravljenosti blaga za prevzem ali pa prevzem blaga zavrne. Plačilo je naročnik dolžan v tem primeru opraviti v roku 14 dni od obvestila o pripravljenosti blaga za prevzem oz. zavrnitve prevzema.

 

5.   Naročnik v nobenem primeru nima pravice zadrževati plačila svoje obveznosti, še posebej ni upravičen zadrževanja plačila opirati na morebiten ugovor neizpolnitve pogodbe zaradi zatrjevanih pomanjkljivosti izpolnitve. Naročnik prav tako ni upravičen svoje obveznosti do družbe PIKTRONIK pobotati z nikakršnimi svojimi zahtevki do te družbe.

 

V.      ZAMUDA PRI PLAČILU

 

1.   Pri zamudi s plačilom je družba PIKTRONIK upravičena skladno z določbo § 352 avstrijskega UGB (Podjetniškega zakonika) naročniku zaračunati obresti, in sicer v letni višini 8% nad vsakokratno osnovno obrestno mero s predhodnega dne 30.6. oziroma dne 31.12..

 

Ne glede na zaračunane zamudne obresti ima družba PIKTRONIK pravico od naročnika zahtevati povrnitev nadaljnje škode, ki je nastala zaradi zamude s plačilom. Naročnik odgovarja družbi PIKTRONIK za tovrstno dodatno škodo, še posebej za obrestno škodo, ki nastane zaradi zamude z izpolnitvijo plačilne obveznosti.

 

2.   Kadar družba PIKTRONIK od naročnika sama terja plačilo zapadlih obveznosti se naročnik zavezuje ne glede na dejanske stroške opominjana za vsak posamezen opomin poravnati strošek v znesku 20,00 EUR, za vodenje svoje obveznosti v računovodski evidenci družbe PIKTRONIK pa dodatno polletno še znesek 20,00 EUR.

 

Razen zgoraj določenih pavšalnih stroškov se naročnik zavezuje v primeru zamude s plačilom povrniti tudi družbi PIKTRONIK nastale odvetniške stroške, stroške opominjanja in stroške izterjave.

 

3.   Vse še nezapadle naročnikove obveznosti takoj zapadejo v plačilo, če naročnik svojih zapadlih obveznosti ne izpolni pravočasno, in tudi v primeru, da družba PIKTRONIK izve za okoliščine, ki po njeni lastni presoji zmanjšujejo naročnikovo kreditno sposobnost. Družba PIKTRONIK je v teh primerih upravičena izvedbo preostalih storitev zadržati do prejema predplačila zanje ali pa po postavitvi primernega dodatnega roka od pogodbe odstopiti.

 

Prav tako ima družba PIKTRONIK pravico, zadržati vse svoje nadaljnje dobave blaga naročniku ter v primeru naročnikove opustitve delnih plačil prekiniti tudi izvajanje še ne dokončno izpolnjenih pogodb. To velja tudi v primeru, da je bilo blago že predano špediterju ali prevozniku, pri čemer naročnik nosi stroške skladiščenja in vse druge stroške, ki nastanejo zaradi zadržanja dobave. Družba PIKTRONIK je upravičena od naročnika zahtevati tudi vračilo že dobavljenega in še neplačanega blaga, ki ga je upravičena na naročnikove stroške tudi prepeljati nazaj. Naročnik je dolžan družbi PIKTRONIK omogočiti vsakršen dostop, ki bi bil potreben za izvrševanje te njene pravice do vračila blaga.

 

Naštete pravice ima družba PIKTRONIK tudi takrat, ko naročnik kljub opominu svoje zapadle plačilne obveznosti ne izpolni.

 

4.   Družba PIKTRONIK ima pravico nemudoma terjati plačilo vseh še nezapadlih obveznosti od naročnika v primeru, da se njegovo finančno stanje bistveno poslabša, da je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti, da mu grozi uvedba postopka zaradi insolventnosti ali pa postopek zaradi insolventnosti ni uveden, ker premoženjska masa ne zadošča za kritje njegovih stroškov, ali kadar družba PIKTRONIK izve za okoliščine, ki zbujajo dvom o naročnikovi plačilni sposobnosti ali njegovi pripravljenosti za plačilo obveznosti. V naštetih primerih je družba PIKTRONIK razen tega upravičena zahtevati plačilo v denarju tudi takrat, ko je bil za posamezen posel sicer dogovorjen drugačen način plačila.

 

Ne glede na zgornje določbe družba PIKTRONIK ohranja pravico do odstopa od pogodbe skladno z določbami točke XIII. teh splošnih pogojev.

 

VI.     DOBAVNI ROK

 

1.   Dobavni roki in dobavni termini vselej štejejo le kot približno določeni, razen kadar so izrecno pisno dogovorjeni kot fiksni roki.

 

2.   Dobavni roki pričnejo teči z dnem potrditve naročila s strani družbe PIKTRONIK, vendar ne pred popolnostjo naročila, še posebej ne pred predložitvijo vseh potrebnih dokumentov, ki jih je dolžan predložiti naročnik.

 

Enako velja za dobavne termine.

 

Dobavni roki in dobavni termini veljajo franko proizvodni obrat. V primeru zamude pri pošiljanju ali prevzemu blaga, ki je ni zakrivila družba PIKTRONIK, šteje blago za dobavljeno z dnem obvestitve naročnika o pripravljenosti blaga za prevzem oz. prevoz.

 

3.   Dobavni rok se v vsakem primeru podaljša za čas, ki je potreben za pregled naročnikovih, za izvedbo naročila potrebnih dokumentov in informacij. V kolikor takšen pregled pokaže, da je po podaljšanju dobavnega roka zaradi pregleda dokumentacije potrebno še dodatno podaljšanje dobavnega roka, naročnik izrecno soglaša s primernim podaljšanjem dobavnega roka, ki mu ga bo sporočila družba PIKTRONIK, in se hkrati odpoveduje uveljavljanju kakršnegakoli morebitnega zahtevka iz tega naslova.

 

4.   Družba PIKTRONIK ne more priti v upniško zamudo, kadar je naročnik v zamudi s svojimi plačilnimi obveznostmi. V tem primeru je družba PIKTRONIK prosta vsake obveznosti do naročnika vse dokler naročnik ne poravna vseh svojih zapadlih obveznosti.

 

5.   Družba PIKTRONIK ne odgovarja za zamude pri dobavi ali povečanje stroškov, kadar je do teh prišlo zaradi nepravilnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih naročnikovih navedb in podatkov oziroma predložene dokumentacije; družba PIKTRONIK teh primerih tudi ne pride v zamudo z izpolnitvijo svoje obveznosti. Na ta način nastale dodatne stroške nosi naročnik.

 

6.   Razen tega ima družba PIKTRONIK v primeru spremembe dobavnih terminov, za katero odgovarja naročnik, pravico naročnika pisno pozvati na izpolnitev njegove obveznosti sodelovanja v dogovorjenem obsegu in mu za to postaviti primeren dodatni rok. V kolikor naročnik svoje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku ima družba PIKTRONIK pravico, brez postavljanja nadaljnjih rokov od pogodbe odstopiti in naročniku zaračunati dotlej opravljene storitve v višini nastalih stroškov, povečanih za izgubljeni dobiček. Naročnik v tem primeru nima pravice uveljavljati nasprotnih zahtevkov.

 

7.   Naročnik v primeru zamude z dobavo nima pravice zoper družbo PIKTRONIK uveljavljati nobenih zahtevkov, četudi bi bila slednja odgovorna za zamudo.

 

8.   Kadar pride pri izpolnitvi naročila zaradi višje sile do zamude ali pa postane izpolnitev otežena, nevzdržna ali nemogoča, je družba PIKTRONIK upravičena podaljšati dobavni rok ali pa od pogodbe v celoti ali delno odstopiti.

 

9.   Naročnik v tem primeru zoper družbo PIKTRONIK nima pravice uveljavljati odškodninskih ali jamčevalnih zahtevkov. Pri popolnem ali delnem odstopu od pogodbe ima družba PIKTRONIK pravico do sorazmernega poplačila glede na obseg do tedaj opravljene storitve. Namesto takšnega sorazmernega poplačila ima družba PIKTRONIK pravico zahtevati tudi plačilo opravljenih storitev upoštevaje višino nastalih stroškov.

 

10. Kot višja sila štejejo vsi nepredvidljivo dogodki in dogodki, ki bi jih bilo sicer mogoče predvideti, vendar niti družba PIKTRONIK niti naročnik nanje nimata vpliva, njihovega učinka na izpolnitev naročila pa z razumnim prizadevanjem pogodbenikov ni mogoče preprečiti.

 

Stavka, blokada, pomanjkanje prevoznih sredstev, posegi državnih organov, težave pri preskrbi z energijo in druge okoliščine, ki bistveno otežijo ali onemogočijo izvedbo storitve ali dobave in sicer ne glede na to, ali nastopijo pri družbi PIKTRONIK ali katerem od njenih dobaviteljev, so enakovredni višji sili.

 

VII.   DOBAVA

 

1.   Dobave se opravljajo od proizvodnega obrata na stroške naročnika, v kolikor ni bilo izrecno pisno dogovorjeno drugače.

 

2.   Zavarovanje za primer nastanka škode med prevozom je sklenjeno na naročnikove stroške in krije le tiste pošiljke, ki jih prevaža družba PIKTRONIK sama. Zavarovalna vsota v teh primerih ustreza vrednosti posameznega naročila, zavarovalno kritje pa preneha z dospetjem pošiljke v dogovorjeni namembni kraj. Vse ostale pošiljke, katerih prevoz je zaupan špediterju, prevozniku, samemu naročniku ali tretji osebi, niso zavarovane za primer nastanka škode med prevozom.

 

3.   Nevarnost naključnega uničenja preide na naročnika s prevzemom pošiljke. Naročnik je dolžan brez odlašanja prevzeti blago, ki mu je bilo skladno s pogodbo poslano ali pa je bilo za prevzem pripravljeno v skladišču oz. proizvodnem obratu. V kolikor se odpošiljanje blaga na naročnikovo željo zadrži, preide nanj nevarnost naključnega uničenja z obvestilom družbe PIKTRONIK o pripravljenosti blaga za odpošiljanje.

 

4.   V primeru naročnikove zamude pri prevzemu blaga in tudi v primeru nezmožnosti dobave zaradi višje sile ima družba PIKTRONIK pravico, blago skladiščiti na naročnikove stroške v svojem skladišču ali v skladišču špediterja, pri čemer nosi nevarnost naključnega uničenja naročnik.

 

 

VIII.  VGRADNJA S STRANI DRUŽBE PIKTRONIK / OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 

1.   V kolikor je bila pisno dogovorjena tudi vgradnja dobavljenega blaga, je dolžan naročnik zagotoviti neovirano dostavo, vnos, vgradnjo in zagon dobavljenega blaga.

 

2.   Naročnik je dolžan zagotoviti potrebne tehnične pogoje za montažna dela, ki jih mora izvesti družba PIKTRONIK in poskrbeti, da so tehnične naprave kot na primer dovodne napeljave, ožičenja, mreže in podobno v brezhibnem stanju in da so združljivi z opremo, ki jo dobavlja družba PIKTRONIK. Družba PIKTRONIK izpolnitve teh pogojev ni dolžna predhodno preverjati. Naročnik je nadalje odgovoren tudi za zagotovitev ustreznih objektov, ki so potrebni za izvedbo montažnih del družbe PIKTRONIK na namembnem kraju.

 

Vse neugodnosti in vso škodo, ki nastane zaradi naročnikove opustitve navedenih obveznosti, je dolžan naročnik povrniti.

 

3.   Stroški zaradi zamud, za katere ne odgovarja družba PIKTRONIK, bremenijo naročnika. To velja tudi za ovire, ki jih povzročijo druga pri projektu sodelujoča podjetja. Za vgradnje, ki jih družba PIKTRONIK na naročnikovo zahtevo opravi izven rednega delovnega časa, je dolžan naročnik zraven dogovorjene cene plačati tudi stroške nadur in dodatkov za delo v nedeljah in praznikih za delavce družbe PIKTRONIK. Naročnik je ne glede na svojo krivdo dolžan ustrezno plačati tudi stroške mirovanja oz. zastoja za zagotovljene delavce družbe PIKTRONIK.

 

4.   Pri predelavah na obstoječih napravah, strojih in avtomatih mora naročnik upoštevati, da bo zaradi predvidenih del prišlo do ustavitev delovanja in izpadov proizvodnje. S tem povezane stroške nosi izključno naročnik, ne glede na to, ali nastanejo njemu, družbi PIKTRONIK ali tretji osebi.

 

IX.     OGOVORNOST ZA NAPAKE

 

Za morebitne napake dobavljenega blaga odgovarja družba PIKTRONIK skladno s sledečimi določbami:

 

1.   Družba PIKTRONIK odgovarja za napake dobavljenega blaga, ki se pokažejo v roku 12 mesecev od dobave. Ne glede na to določbo odgovornost družbe PIKTRONIK za napake preneha v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali zaprtja obrata, četudi bi do le-tega prišlo v 12 mesečnem jamčevalnem roku.

 

2.   Družba PIKTRONIK odgovarja le za tiste napake, o katerih jo je naročnik pisno obvestil v roku 14 dni od ugotovitve napake in pri tem hkrati navedel možne vzroke za napako. V kolikor naročnik opusti to svojo obveznost pravočasne obvestitve o napakah, izgubi pravico uveljavljati zahtevke po določbah § 377, odst. 2 avstrijskega UGB. Naročnik je ob uveljavljanju zahtevkov iz naslova odgovornosti za napake dolžan dokazati, da gre za napako, za katero odgovarja družba PIKTRONIK, in da je napaka obstajala že v trenutku prevzema blaga. Nadaljnje omejitve odgovornosti družbe PIKTRONIK za napake v skladu s temi splošnimi pogoji so od tega neodvisne.

 

3.   Družba PIKTRONIK jamči samo za napake, ki izvirajo iz njene lastne dejavnosti, zlasti družba PIKTRONIK ne jamči za napake, katerih vzrok je dejavnost naročnika ali tretjih oseb, še posebej podizvajalcev ali dobaviteljev.

 

4.   Odgovornost za napake je prav tako izključena, kadar tehnična oprema na kraju namestitve ne deluje brezhibno ali ni združljiva s komponentami družbe PIKTRONIK ter v primeru neustrezne uporabe, še posebej ob neupoštevanju relevantnih navodil in predpisov.

 

5.   Za poškodbe, nastale z običajno uporabo, in kozmetične poškodbe družba PIKTRONIK ne ogovarja. Kadar vgradnje blaga ni opravljala družba PIKTRONIK je za morebitne napake blaga odgovorna le, če naročnik dokaže, da je blago ustrezno in strokovno vgradil oz. obdelal pooblaščen strokovnjak.

 

6.   Odgovornost družbe PIKTRONIK ugasne, če naročnik samovoljno in brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe PIKTRONIK kakorkoli spremeni dobavljeni predmet.

 

7.   Odgovornost za napake se nanaša izključno na komponente in naprave, ki jih je dobavila družba PIKTRONIK in so kot takšne tudi označene.

 

8.   Kadar družba PIKTRONIK dobavi blago ali opravi storitev na podlagi konstrukcijskih navodil, skic, načrtov, modelov ali drugih specifikacij, prejetih od naročnika, odgovarja le za skladnost opravljene storitve ali dobavljenega blaga s temi naročnikovimi specifikacijami. Naročnik je v tem primeru dolžan zagotoviti, da zoper družbo PIKTRONIK zaradi takšne izvedbe ne bo sprožen sodni postopek zaradi morebitnih kršitev pravic tretjih in da družba PIKTRONIK ne bo utrpela nobene škode. Družba PIKTRONIK ni dolžna preveriti specifikacij, prejetih od naročnika.

 

9.   Ko je družba PIKTRONIK dolžna odpraviti napako, lahko pomanjkljivo blago ali pomanjkljivi del blaga zamenja, napako odpravi na kraju samem v običajnem delovnem času ali pa zahteva od naročnika, da ji pomanjkljivo blago oz. pomanjkljivi del blaga zaradi popravila dostavi. Naročnik je dolžan družbi PIKTRONIK zaradi preverjanja napak in popravilo oziroma za dobavo nadomestnih delov ali naprav pustiti potreben čas.

 

Stroške prevoza pomanjkljivega blaga ali delov blaga in nevarnost naključnega uničenja stvari med prevozom do družbe PIKTRONIK in nazaj nosi naročnik,

 

10. Rok odgovornosti za napake se zaradi po opravljenem popravilu ali zamenjavi blaga ne podaljša.

 

11. Družba PIKTRONIK je dolžna povrniti stroške odpravljanja napak, ki ga opravi sam naročnik ali pa ga zaupa tretji osebi le v primeru, da je s tem predhodno pisno soglašala.

 

12. V nobenem primeru družba PIKTRONIK ni dolžna odpravljati nobenih napak in zamenjati nobenega blaga, vse dokler ima naročnik do nje neporavnane obveznosti.

 

13. Morebitni zahtevki iz naslova odgovornosti za napake naročniku ne dajejo pravice zadrževati dogovorjenih plačil.

 

14. Družba PIKTRONIK po pričetku roka, v katerem odgovarja za napake dobavljenega blaga, ne prevzema nobene širše odgovornosti, kot je določena zgoraj, in sicer niti za napake, katerih vzrok je obstajal že pred trenutkom prehoda nevarnosti.

 

15. Zgornje določbe smiselno veljajo tudi v primerih, ko družba PIKTRONIK da naročniku pravo garancijsko izjavo.

 

X.      ODGOVRNOST ZA ŠKODO

 

1.   Družba PIKTRONIK odgovarja naročniku za poškodbe oseb in stvari, ki niso predmet naročila, za vso drugo škodo, ki ne nastane na predmetu naročila, izgubljeni dobiček, posredno škodo zaradi napak na stvareh in škodo zaradi prekinitve proizvodnje ali oviranega poslovanja le v primeru, da ji je mogoče očitati naklep ali hudo malomarnost.

 

Zgoraj navedena omejitev odgovornosti velja v enakem obsegu tudi za izpolnitvene pomočnike in podizvajalce družbe PIKTRONIK.

 

2.   Za škodo, v zvezi s katero je mogoče družbi PIKTRONIK očitati lahko malomarnost, odgovarja slednja le, če je škoda nastala na predmetih naročila in le do višine vrednosti naročila.

 

3.   Družba PIKTRONIK v nobenem primeru ne odgovarja za škodo na obdelovancih, ki jih je dal na razpolago naročnik.

 

4.   Kadar višina nastale škode presega 50% vrednosti naročila ima družba PIKTRONIK pravico od pogodbe odstopiti in povrniti naročnika v položaj, ki bi ga imel, če pogodba sploh ne bi bila sklenjena.

 

5.   V primeru izgube podatkov o testiranjih ter poškodb podatkov in nosilcev podatkov je odgovornost družbe PIKTRONIK omejena na materialno vrednost nosilca podatkov in v nobenem primeru ne vključuje stroškov, potrebnih za ponovno pridobitev izgubljenih podatkov.

 

6.   Izključena je obveznost povrnitve materialne škode na podlagi avstrijskega Produkthaftungsgesetz (Zakona o odgovornosti za proizvode) in morebitni drugi zahtevki iz naslova odgovornosti za proizvode, ki jih je mogoče izpeljati iz drugih predpisov.

 

Navedene omejitve odgovornosti je naročnik dolžan uveljaviti tudi v pravnem razmerju do svojih morebitnih kupcev, hkrati z obveznostjo, da tudi slednji uveljavijo enake omejitve odgovornosti v razmerju do svojih kupcev. V kolikor naročnik to obveznost opusti, je dolžan zagotoviti, da zoper družbo PIKTRONIK v zvezi s tovrstnimi zahtevki ne bo sprožen sodni postopek in da družba PIKTRONIK ne bo utrpela nobene škode.

 

7.   Odgovornost družbe PIKTRONIK za škodo preneha v vsakem primeru s prenehanjem opravljanja dejavnosti oz. zaprtjem obrata.

 

XI.     PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

 

1.   Celotno blago, ki ga dobavi družba PIKTRONIK, ostane last družbe PIKTRONIK vse do dokončnega poplačila vseh neporavnanih naročnikovih denarnih obveznosti do družbe PIKTRONIK, vključno z obrestmi in stroški.

 

2.   Družba PIKTRONIK obdrži lastninsko pravico tudi tedaj, ko je njeno blago trdno spojeno s premoženjem naročnika ali tretje osebe oz. je vgrajeno, v kolikor združitev ni tako tesna, da premoženja resnično ni več mogoče ločiti ali pa bi ločitev zahtevala negospodarno ravnanje. Naročnik je dolžan na lastne stroške poskrbeti, da se pridržek lastninske pravice družbe PIKTRONIK na dobavljenem blagu vsakomur vidno ustrezno označi, upoštevaje pri tem vsakokratne zakonsko predvidene obličnostne zahteve. Prav tako je naročnik dolžan tretje osebe, ki bi poskušale vzeti dobavljeno blago, opozoriti na pridržek lastninske pravice družbe PIKTRONIK.

 

3.   Če naročnik ne poravna pravočasno vseh svojih obveznosti iz posamezne pogodbe, dobavljeno blago družbe PIKTRONIK pa je zaradi spojitve s premoženjem naročnika ali tretje osebe postalo nesamostojen del premoženja naročnika ali te osebe, je naročnik dolžan trpeti odstranitev vseh vgrajenih delov na svoje stroške in na svojo odgovornost ter povrniti družbi PIKTRONIK vse stroške, ki nastanejo v zvezi s potrebnimi opravili pri odstranitvi, vse do vrnitve dobavljenega blaga v proizvodni obrat družbe PIKTRONIK. Naročnik v tem primeru priznava lastninsko pravico družbe PIKTRONIK na tovrstnih odstranjenih predmetih.

 

4.   Naročnik brez pisnega soglasja družbe PIKTRONIK nima pravice dobavljenega blaga odtujiti, obremeniti, na njem prenesti lastninske pravice v zavarovanje, ga dati v najem ali ga kako drugače prepustiti tretji osebi, vse dokler ima družba PIKTRONIK na njem pridržek lastninske pravice.

 

5.   V primeru rubeža blaga, ki ga je dobavila družba PIKTRONIK in na katerem še obstaja njen pridržek lastninske pravice, je naročnik dolžan družbi PIKTRONIK nemudoma sporočiti upnikovo ime, višino njegove terjatve, sodišče pred katerim teče postopek, opravilno številko in morebitni narok javne dražbe. Prav tako je naročnik dolžan družbo PIKTRONIK obvestiti o vsakem izrednem zmanjšanju vrednosti dobavljenega blaga, na katerem še obstaja pridržek lastninske pravice.

 

6.   Kadar je z naročnikom dogovorjena uporaba kakšnega drugega prava kot avstrijskega ali pa drugo pravo velja iz kakšnega drugega razloga in po določbah tega prava pridržek lastninske pravice ni veljaven, veljajo kot dogovorjena druga sredstva zavarovanja, ki so mogoča po določbah tega prava. Če je pri tem potrebno naročnikovo sodelovanje je slednji zavezan storiti vse potrebno, da družba PIKTRONIK pridobi in obdrži takšne pravice.

 

XII.   AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE DRUŽBE PIKTRONIK

 

1.   Celotna dokumentacija in vsa programska oprema, ki jo družba PIKTRONIK daje na razpolago naročnikom, vsebuje »Know-how«, ideje in rezultate razvoja družbe PIKTRONIK in njenih dobaviteljev. Vse avtorske pravice in druge sorodne pravice na teh dokumentih in programski opremi ostanejo družbi PIKTRONIK. Naročnik pridobi na njih le pravico uporabe v obsegu, ki je neizogibno potreben za uporabo in vzdrževanje dobavljenega blaga. Ta pravica uporabe ugasne takrat, ko naročnik preneha uporabljati dobavljeno blago.

 

2.   Brez dovoljenja družbe PIKTRONIK ni dopustno prejetih dokumentov in podatkov niti v celoti niti delno kopirati, jih ne ocenjevati, razmnoževati ali na kakršenkoli način omogočiti tretjim osebam dostopa do njih. Navedene varovalne določbe veljajo tudi za podrobnosti iz teh dokumentov in podatkov.

 

3.   Naročnik je upravičen prejete listine (dokumentacijo, specifikacijo naročnikovih zahtev, tehnično dokumentacijo, zapisnike razgovorov ipd.) uporabljati zgolj za vzdrževanje in popravila zadevne naprave.

 

4.   Navedene določbe veljajo smiselno tudi za vse skice, koncepte, opise in dokumente, ki so bili naročniku izročeni ob podaji ponudbe.

 

5.   V kolikor za posamezen primer ni izrecnega drugačnega dogovora ostanejo vse avtorske pravice na naročniku izročenih dokumentih, skicah, načrtih, konceptih in podobnem pri družbi PIKTRONIK in se ne prenesejo na naročnika.

 

6.   V primeru kršitve teh določb je družba PIKTRONIK upravičena do pogodbene kazni v znesku 5.000,00 EUR za vsako posamezno kršitev, pri čemer tako določena pogodbena kazen ni podvržena sodnemu preudarku. Ne glede na uveljavljanje pogodbene kazni ima družba PIKTRONIK od naročnika pravico zahtevati tudi opustitev nadaljnjih kršitev in povrnitev nastale škode, v kolikor le-ta presega pogodbeno kazen.

 

XIII.  PREDČASNA RAZVEZA POGODBE

 

1.   Družba PIKTRONIK je iz utemeljenih razlogov upravičena brez odpovednega roka predčasno odstopiti od vseh pogodb z naročnikom.

 

Utemeljen razlog za predčasen odstop od pogodbe je podan predvsem:

 

a)   kadar je zoper naročnika uveden postopek zaradi insolventnosti ali pa je predlog za začetek takšnega postopka zavrnjen zaradi pomanjkanja premoženja za kritje stroškov postopka

 

b)   če naročnik kljub dvakratnemu opominu ne poravna odprtih zapadlih obveznosti

 

c)   kadar naročnik kljub večkratnim pozivom ne izpolni svoje obveznosti predložitve dokumentov, potrebnih za izpolnitev naročila

 

d)   če družba PIKTRONIK pridobi podatke, ki zbujajo dvom o naročnikovi plačilni sposobnosti ali njegovi pripravljenosti za plačilo

 

e)   če naročnik krši določbe iz XII. točke teh splošnih pogojev

 

f)    ko namerava družba PIKTRONIK prenehati z opravljanjem dejavnosti ali pa zapreti proizvodni obrat

 

g)   če pride pri družbi PIKTRONIK do delne ali popolne spremembe deležev ali strukture družbenikov

 

2.   Kadar naročilo vključuje tudi redno ponavljajoča dela, stranki pa se nista dogovorili o času veljavnosti ali odpovednem roku, je mogoče pogodbo odpovedati le pisno ob koncu koledarskega leta s trimesečnim odpovednim rokom.

 

 

 

 

XIV.   AVTORSKE PRAVICE TRETJIH OSEB IN NAROČNIKA

 

1.   Za primer, da je družbi PIKTRONIK v zvezi z danim naročilom dal na razpolago tudi kakršnekoli dokumente ali podatke, naročnik nepreklicno izjavlja, da družbo PIKTRONIK pooblašča za obdelavo prejetih podatkov tudi s pomočjo informacijske tehnologije oz. jo pooblašča za uporabo podatkov v okviru poslovnega razmerja in v skladu s sklenjenim dogovorom.

 

2.   Družba PIKTRONIK načelno ni dolžna preverjati, ali ima naročnik pravico obdelovati, spreminjati ali sicer na predviden način uporabljati podatke ali informacije katerekoli vrste. Nasprotno, družba PIKTRONIK je upravičena domnevati, da ima naročnik vse tiste pravice proti tretjim osebam, ki so potrebne za izvršitev naročila. Naročnik izrecno potrjuje, da razpolaga z vsemi temi pravicami.

 

3.   Naročnik je dolžan poskrbeti, da tretje osebe zaradi zahtevkov iz naslova morebitnih kršitev avtorskih pravic, sorodnih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ali okrnitve ugleda in dobrega imena zoper družbo PIKTRONIK ne bodo sprožali sodnih postopkov in da družba PIKTRONIK iz tega naslova ne bo utrpela  nobene škode.

 

Družba PIKTRONIK se zavezuje naročnika o takšnem zahtevku obvestit takoj, ko bo z njim seznanjena in ga ob morebitni uvedbi sodnega postopka tudi obvestiti o pravdi. V kolikor naročnik kljub obvestilu ne vstopi v pravdo kot stranski intervenient, je družba PIKTRONIK upravičena tožnikov tožbeni zahtevek pripoznati, in od naročnika zahtevati povrnitev celotne s tem nastale škode, in sicer ne glede na utemeljenost pripoznanega zahtevka.

 

XV.    KRAJ IZPOLNITVE IN SODNA PRISTOJNOST

 

1.   Kot kraj izpolnitve šteje sedež družbe PIKTRONIK, Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, Slovenija, v kolikor ni dogovorjeno drugače.

 

 

XVI.   SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.   Odstopanja od teh splošnih pogojev so veljavna le takrat, ko so sklenjena v pisni obliki, kar velja tudi za določbo o obvezni pisni obliki takšnih dogovorov. Ustni stranski dogovori nimajo pravnega učinka.

 

2.   V kolikor bi bile posamezne določbe teh splošnih pogojev delno ali v celoti neučinkovite ali neizvedljive to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki se za ta primer zavezujeta neučinkovito ali neizvedljivo določbo nadomestiti s takšno učinkovito oz. izvedljivo ureditvijo, ki bo po vsebini najbližja gospodarskemu namenu neučinkovite ali neveljavne določbe v okviru celotne pogodbe.

 

3.   Kadar se v pogodbenem razmerju naknadno pojavi pravna praznina velja zanjo kot dogovorjena takšna določba, kakršna bi bila glede na cilj in namen predmetnih splošnih pogojev dogovorjena, če bi pogodbeni stranki že vnaprej upoštevali tudi ureditev vprašanja, za katerega splošni pogoji ne vsebujejo ustrezne določbe.

 

4.   Kadar so med družbo PIKTRONIK in naročnikom izven teh splošnih pogojev sklenjeni pogodbeni dogovori, ki so v nasprotju z določbami teh splošnih pogojev, imajo pogodbeni dogovori izven teh splošnih pogojev prednostno veljavo pred določbami splošnih pogojev le takrat, ko je bilo izrecno pisno dogovorjeno, da imajo ustrezne določbe teh splošnih pogojev podrejeno veljavo.

 

5.   V kolikor bi se med slovensko in nemško različico teh splošnih pogojev pokazale razlike v prevodu ali pri razlagi velja v dvomu nemška različica.